Algemene voorwaarden

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

‘Voorwaarden’: de onderhavige algemene voorwaarden.

‘Organisatie/uitgever’: AP International information, gevestigd te Arnhem

‘Wederpartij’: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie ‘Organisatie/uitgever’ een

overeenkomst heeft gesloten of die daarover in onderhandeling is, alsmede diens

vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

‘Organisatie/uitgever’ en de ‘Wederpartij’ die een overeenkomst hebben gesloten of daarover

in onderhandeling zijn. Het gezamenlijk besluit van ‘Organisatie/uitgever’ en ‘Wederpartij’ tot het aangaan van een

rechtsverhouding, waarbij ‘Organisatie/uitgever toezegt, met toepasselijkheid van de

bepalingen opgenomen in deze voorwaarden, bepaalde diensten te verlenen dan wel

producten te leveren tegen een door Wederpartij’te verrichten betaling dan wel prestatie.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden,

offertes en overeenkomsten tussen ‘Organisatie/uitgever’ en Wederpartij’ en haar

rechtsopvolgers. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze

uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Wijziging voorwaarden

‘Organisatie/uitgever’ behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te

wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking aan de ‘Wederpartij’ en

niet voor depot van de wijziging bij de KvK.

Nietigheid of vernietiging van de voorwaarden

a. Nietigheid of vernietiging van één of enige bepalingen van deze algemene voorwaarden

of van enige bepaling in een tussen Partijen gesloten Overeenkomst, laat de werking van

de overige bepalingen van deze voorwaarden of van die Overeenkomst onverlet.

b. In geval van nietigheid of vernietiging zoals in lid a bedoeld, zullen Partijen voor die

bepaling(en) een regeling in de plaats stellen die de strekking van het beding zo goed

mogelijk benadert.

Battle of forms

De toepasselijkheid van voorwaarden van de ‘Wederpartij’ wordt uitdrukkelijk van de hand

gewezen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Totstandkoming van de ‘Overeenkomst’

De ‘Overeenkomst’ komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge

bestelling of aanvraag van een abonnement door ‘Wederpartij’ bij ‘Organisatie/uitgever’ en de

aanvaarding door ‘Organisatie/uitgever’ hiervan. Door de mondelinge of schriftelijke bestelling

of aanvraag aanvaardt: ‘Wederpartij’ deze leveringsvoorwaarden.

Inhoud van de ‘Overeenkomst’

Voor de inhoud van de ‘Overeenkomst’ is bepalend de mondelinge bestelling, aanvraag of de

opdrachtbevestiging, tenzij de ‘Wederpartij binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst

van de bevestiging van de afspraken of de opdrachtbevestiging tegen de inhoud daarvan

schriftelijk bezwaar heeft aangetekend bij ‘Organisatie/uitgever’.

Wijzigingen in de ‘Overeenkomst’

Door de ‘Wederpartij’ na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de

uitvoering of aard van de opdracht, moeten door de ‘Wederpartij’ tijdig en schriftelijk of per email

worden gemeld. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, door of namens

de ‘Wederpartij’ aangebracht, die hogere kosten dan in de offerte genoemd veroorzaken,

worden aan de ‘Wederpartij’ in rekening gebracht.

Veranderingen die in de reeds verstrekte opdrachten worden aangebracht, kunnen tot gevolg

hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door ‘Organisatie/uitgever’ wordt

overschreden. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht

aan de ‘Wederpartij’ worden bevestigd. Indien ‘Organisatie/uitgever’ op verzoek of met

voorafgaande instemming van de ‘Wederpartij’ werkzaamheden of andere prestaties heeft

verricht, die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen,

zullen deze werkzaamheden of prestaties door de ‘Wederpartij’ worden vergoed volgens de

van toepassing zijnde tarieven van ‘Organisatie/uitgever’.

Duur en beëindiging van de Overeenkomst

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de ‘dienst(en)’ verleend voor onbepaalde

tijd en kan de ‘Overeenkomst’ uitsluitend worden beëindigd of ontbonden in de in deze

specifiek op ‘Elektronische producten’ gerichte bepalingen alsmede in de in de meer algemene

voorwaarden genoemde gevallen.

Opzegging voorafgaand aan uitvoering

Indien ‘Wederpartij’ de opdracht geheel of gedeeltelijk opzegt voorafgaand aan de uitvoering

door ‘Organisatie/uitgever’, is hij gehouden aan ‘Organisatie/uitgever’, alle met het oog op de

uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (zoals de kosten van

voorbereiding, opslag, provisie en dergelijke), te vergoeden en indien ‘Organisatie/uitgever’

zulks wenst, de voor de uitvoering van de opdracht bestemde investering in materialen voor

zijn rekening te nemen tegen de door ‘Organisatie/uitgever’ in zijn calculatie opgenomen

prijzen, alles onverminderd het recht van ‘Organisatie/uitgever’ op vergoeding wegens

winstderving, alsmede van de overige uit de opzegging van de opdracht voortvloeiende

kosten, schaden en interessen.

Anticiperende ontbinding van de ‘Overeenkomst’

Indien ‘Organisatie/uitgever’ omstandigheden bekend zijn geworden, die haar goede gronden

geven te vrezen dat de ‘Wederpartij’ haar verplichtingen jegens ‘Organisatie/uitgever’ niet zal

nakomen, is ‘Organisatie/uitgever’bevoegd de ‘Overeenkomst’ met de ‘Wederpartij’ te

ontbinden nog voordat de uit de ‘Overeenkomst’ voortvloeiende vorderingen opeisbaar zijn.

Beëindiging van de ‘Overeenkomst’

De ‘Overeenkomst’ voor bepaalde tijd kan door ‘Partijen’ slechts schriftelijk worden

opgezegd tegen het einde van een contractsperiode met inachtneming van een

opzegtermijn van één maand. Indien deze opzegtermijn niet in acht wordt genomen,

wordt de ‘Overeenkomst’ automatisch verlengd met een periode van één jaar. De ‘Overeenkomst’

eindigt zonder voorafgaande opzegging: indien één der ‘Partijen’, bedrijfsmatig handelend als natuurlijk

persoon of op naam van een eenmans-BV, komt te overlijden;

in geval van stillegging, liquidatie en op het moment van aanvraag van surséance van betaling

dan wel faillissement van een der ‘Partijen’. In deze gevallen wordt, zonder dat een voorafgaande

ingebrekestelling is vereist, het gehele bedrag van de resterende factuurbedragen voortvloeiende uit de

‘Overeenkomst’ direct opeisbaar.

Ontbinding van de ‘Overeenkomst’

‘Organisatie/uitgever’ kan de ‘Overeenkomst’ met onmiddellijke ingang door middel van een

schriftelijke kennisgeving ontbinden indien ‘Wederpartij’ toerekenbaar tekort schiet in de

nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

Overdracht Overeenkomst

‘Organisatie/uitgever’is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de ‘Overeenkomst’

geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, mits schriftelijke mededeling aan de

‘Wederpartij’ plaatsvindt en onder het beding dat de verkrijgende partij ten opzichte van de

overgedragen rechten en verplichtingen geheel in de plaats van ‘Organisatie/uitgever’treedt.

Verplichtingen bij einde van de ‘Overeenkomst’

Indien ‘Organisatie/uitgever’ ter uitvoering van de ‘Overeenkomst’ producten in bruikleen

heeft gegeven, is de ‘Wederpartij’ gehouden na het einde van de ‘Overeenkomst’ alle door

‘Organisatie/uitgever’ in bruikleen gegeven producten te retourneren aan

‘Organisatie/uitgever’.

Voor zover een tussentijdse beëindiging van de ‘Overeenkomst’ het gevolg is van

omstandigheden die te wijten zijn aan de ‘Wederpartij’ dan wel krachtens wet,

rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen, is de

‘Wederpartij’ aansprakelijk voor alle schade die ‘Organisatie/uitgever’ dientengevolge lijdt.

Voor zover deze schade bestaat uit gederfde winst, wordt de schade begroot op 25% van de

gemiddelde jaarsom die de ‘Wederpartij’ gedurende resterende contractsperiode

verschuldigd zou zijn bij volledige uitvoering van de overeenkomst.

Prijzen en prijsaanpassingen

De door ‘Organisatie/uitgever’ gebruikte prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk

anders is vermeld. Alle aanbiedingen van ‘Organisatie/uitgever’ zijn vrijblijvend. ‘Organisatie/uitgever’

behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse

inflatieindexatie. ‘Organisatie/uitgever’ is verplicht de tariefswijziging tijdig mee te delen aan

‘Wederpartij’.

Besluit ‘Organisatie/uitgever’ binnen drie maanden na het aangaan van de Overeenkomst het

(abonnements)tarief naast de voorbedoelde indexatie substantieel te verhogen dan is de

Abonnee bevoegd de Abonnementsovereenkomst schriftelijk te ontbinden binnen een

maand na publicatie in de Titel.  Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,

zonder inhouding of korting te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum en op de door

‘Organisatie/uitgever’ in de factuur aangegeven wijze en aangegeven valuta. De termijn van

30 dagen geldt als een fatale termijn. Dat wil zeggen dat ‘Wederparij’ bij een niet tijdige

betaling ook zonder ingebrekestelling in verzuim is.

Iedere overschrijding van de betalingstermijn uit de vorige bepaling geeft

‘Organisatie/uitgever’ de bevoegdheid zijn verplichtingen jegens de ‘Wederpartij’ onmiddellijk

en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving op te schorten.

Onverminderd de gevolgen die het BW aan verzuim verbindt, maakt ‘Organisatie/uitgever’ in

geval van niet (tijdige) betaling van een factuur aanspraak op vergoeding van kosten van

buitengerechtelijke rechtsbijstand. Deze kosten worden gefixeerd op 50% van de hoofdsom,

met een minimum van 1500 euro.

Indien de ‘Wederpartij’ het niet eens is met het door ‘Organisatie/uitgever’ gefactureerde

bedrag stelt zij ‘Organisatie/uitgever’daarvan onmiddellijk, uiterlijk binnen de betalingstermijn

van 30 dagen, schriftelijk op de hoogte, bij gebreke waarvan de ‘Wederpartij’ geacht wordt in

te stemmen met het door ‘Organisatie/uitgever’ gefactureerde bedrag.

Elke verrekeningsbevoegdheid van de ‘Wederpartij’, uit welke hoofde dan ook, wordt

uitgesloten. De door de ‘Wederpartij’ gedane betalingen zullen in de eerste plaats strekken

ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de oudste onbetaalde

facturen. De vermelding van de ‘Wederpartij’ dat de voldoening betrekking heeft op een

latere factuur doet hier niets aan af. De ‘Wederpartij’ verplicht zich op eerste verzoek van

‘Organisatie/uitgever’ zekerheid te verschaffen dan wel bestaande zekerheden aan te vullen

met betrekking tot de zekerheid van de nakoming van haar betalingsverplichtingen die

voortvloeien uit de ‘Overeenkomst’. Geleverde zaken blijven eigendom van ‘Organisatie/uitgever’

totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Privacy en vertrouwelijkheid

‘Partijen’ staan ervoor in dat de voor, tijdens en na het aangaan van de overeenkomst van de

andere partij ontvangen informatie zorgvuldig zal worden behandeld. Informatie zal in ieder

geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der ‘Partijen’als zodanig is

aangeduid. ‘Organisatie/uitgever’ is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden

van de ‘Wederpartij’ en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende

vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

‘Organisatie/uitgever’ is bevoegd gegevens vast te leggen van ‘Wederpartij’ voor de

uitvoering van de ‘Overeenkomst’ en/of om haar van informatie te voorzien over (de

producten van) ‘Organisatie/uitgever’ en andere zorgvuldig geselecteerde bedrijven.

‘Organisatie/uitgever’ respecteert de privacy van ‘Wederpartij’ en zal de verschafte

persoonlijke informatie te allen tijde vertrouwelijk behandelen met inachtneming van de Wet

bescherming persoonsgegevens (Wbp). Voor zover nodig zal de registratie van gegevens van

de ‘Wederpartij’ bij het College Bescherming Persoonsgegevens plaatshebben. Mocht

‘Wederpartij’ geen prijs stellen op de in dit artikel genoemde informatieverschaffing, dan kan

dit schriftelijk worden door gegeven aan ‘Organisatie/uitgever’.

 Aansprakelijkheid

‘Organisatie/uitgever’ is niet aansprakelijk voor enige door de ‘Wederpartij’ of derden geleden

of te lijden schade, van welke aard of omvang dan ook, samenhangende met of

voortvloeiende uit de nakoming van de ‘Overeenkomst’ of het daarmee in gebreke blijven,

tenzij er sprake is van opzet of grove schuld en tenzij partijen contractueel anders zijn

overeengekomen. ‘Organisatie/uitgever’ is niet aansprakelijk voor enige door de ‘Wederpartij’

of derden geleden of te lijden schade, die direct dan wel indirect te wijten is aan de onjuistheid,

onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de door

‘Organisatie/uitgever’ aan ‘Wederpartij’ geleverde informatie.

Indien en voor zover op ‘Organisatie/uitgever’ enige aansprakelijkheid jegens de ‘Wederpartij’

mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid per

schadegeval beperkt tot het bedrag tot ten hoogste de bij factuur bepaalde tegenwaarde van

de overeengekomen prestatie (exclusief BTW). Een reeks van samenhangende

schadegevallen zal hierbij worden aangemerkt als één schadegeval.

Indien ‘Organisatie/uitgever’ terzake van enige schade waarvoor hij krachtens de

overeenkomst met ‘Wederpartij’dan wel op grond van deze voorwaarden niet aansprakelijk

is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de ‘Wederpartij’ hem ter zake volledig

vrijwaren.

Reclames

Indien ‘Wederpartij’ meent dat ‘Organisatie/uitgever’ op enige wijze tekort schiet in de

nakoming van de ‘Overeenkomst’, stelt zij ‘Organisatie/uitgever’ daarvan direct, doch uiterlijk

binnen 15 dagen na ontdekking van de tekortkoming dan wel binnen 15 dagen nadat zij

redelijkerwijs van deze tekortkoming op de hoogte had kunnen zijn, schriftelijk op de hoogte

bij gebreke waarvan de ‘Wederpartij’ geen beroep meer kan doen op deze tekortkoming,

tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Dit geldt ook voor klachten over geleverde

goederen of diensten. Reclames schorten de betalingsverplichting van de ‘Wederpartij’ niet op.

Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd – na toestemming van

‘Organisatie/uitgever’ – indien de zaken onbeschadigd zijn en in de originele verpakking met

spoed worden teruggestuurd.

Overmacht

Tekortkomingen van ‘Organisatie/uitgever’, die niet te wijten zijn aan zijn schuld en noch

krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening

komen, geven ‘Wederpartij’ geen recht op ontbinding van de Overeenkomst dan wel op

enige vorm van schadevergoeding.

Onder de in het vorige lid bedoelde situaties vallen bedrijfsstoringen, werkstaking, acties van

vakbonden, ziekteverzuim van personeel van ‘Organisatie/uitgever’, storingen in of

beperkingen van de levering van energie en materialentoevoer, stremmingen in het vervoer,

brand, explosie, molest, vandalisme, mobilisatie, onlusten, oorlog, uitvoerbeperkingen, vorst,

storm of onwerkbaar weer, overstromingen, iedere verhindering van derden die -al dan niet

op verzoek van ‘Organisatie/uitgever’- betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst,

tekortkomingen van hulppersonen, het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van voor de

uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke goederen en andere ongevallen, alsmede

maatregelen van overheden, die de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk

belemmeren.

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op de door ‘Organisatie/uitgever’uitgegeven werken,

waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en databankenrechten, berusten bij

‘Organisatie/uitgever’ of de door Organisatie/uitgever vertegenwoordigde auteurs. Voorzover

niet uitdrukkelijk door ‘Organisatie/uitgevers’ of bij wet toegestaan, mag niets uit de door

‘Organisatie/uitgever’ uitgegeven werken op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of

verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand.

Het is de ‘Wederpartij’ niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken,

handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit

(software)materiaal te verwijderen of te wijzigen.

Adreswijziging

Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient ‘Wederpartij’zowel de oude als de

nieuwe gegevens schriftelijk en tenminste 14 dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van

de wijziging aan ‘Organisatie/uitgever’ door te geven.

Geschillen

In alle geschillen tussen partijen is bevoegd de Arrondissementsrechtbank te Arnhem

Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen ‘Organisatie/uitgever’ en de ‘Wederpartij’ is Nederlands recht

van toepassing.

Uitvoering

‘Organisatie/uitgever’ spant zich in om de in de Overeenkomst overeengekomen

dienstverlening met de grootst mogelijke zorg uit te voeren, overeenkomstig de met

‘Wederpartij’ schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

Indien is overeengekomen dat de dienstverlening fasegewijs zal plaatshebben, is

‘Organisatie/uitgever’ gerechtigd de aanvang van de diensten behorend tot een volgende

fase op te schorten tot het moment waarop ‘Wederpartij’ de resultaten van de daaraan

voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien de dienstverleningsovereenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering daarvan

door een bepaald persoon, is ‘Organisatie/uitgever’ gerechtigd deze persoon te vervangen

door een of meer andere personen met gelijke kwalificaties.

Wijziging en meerwerk

Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de inhoud of omvang van de

overeengekomen dienstverlening vallen, zullen uitsluitend plaatshebben nadat daartoe een

afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst is afgesloten tussen ‘Organisatie/uitgever’ en

‘Wederpartij’.

‘Wederpartij’ aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als in de vorige bepaling, het

overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening kan worden

beïnvloed en ontleent aan vertraging ontstaan door deze oorzaak geen recht op

schadevergoeding.

nl_NL